074 - 255 25 00 | info@notarisscherfke.nl
ma t/m vr | 08:30 - 12.30 & 13:30 - 17:00

Woordenlijst

Aan de inhoud van deze woordenlijst kunnen geen rechten worden ontleend. Notariskantoor Scherfke aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik, in en buiten rechte. De woordenlijst dient slechts ter verduidelijking voor in het notariaat veel voorkomende termen en is derhalve slechts indicatief.

Aansprakelijk
juridisch verantwoordelijk
Aanvaarden
aannemen, in bezit of gebruik nemen
Aanverwanten
schoonfamilie van echtgenoot/echtgenote
Aflossen
afbetalen
Aflossen boetevrij
afbetalen zonder boete rente bij de bank
Aflossingsvrije hypotheek
hypotheek waar tijdens de looptijd niet op wordt afgelost, er wordt wel rente betaald.
Afsluitprovisie
bedrag dat door de bank in rekening wordt gebracht voor het afsluiten van een hypothecaire lening (hypotheek)
Akte
wettig bewijsstuk
Akte van eigendomsoverdracht
een akte van eigendomsoverdracht is de notariële akte waarin de overdracht van het eigendom van de onroerende zaak naar een nieuwe eigenaar is geregeld
Annuiteitenhypotheek
een annuïteitenhypotheek is een hypothecaire lening waarbij je iedere maand een vast bedrag betaalt, behalve als de rente wijzigt, gedeeltelijk bestaande uit rente, gedeeltelijk bestaande uit aflossing
Anti-speculatie beding
een anti-speculatiebeding is een gemeentelijk beding waardoor een huis slechts onder bepaalde, beperkende voorwaarden mag worden doorverkocht. Meestal houdt deze in dat bij verkoop binnen een bepaalde periode (bijv. 10 jaar) een deel van de winst moet worden afgedragen aan de gemeente
Appartement
een appartement is een woning in een groter gebouw, zoals een flat. Een appartement is de benaming voor een woning van één verdieping; indien de woning uit meerdere verdiepingen bestaat wordt gesproken van een maisonnette. Een eenkamerappartement wordt vaak een studio genoemd
Ascendenten
verwanten in opklimmende lijn (grootouders en verdere familieleden)
 
Beleggingshypotheek
een beleggingshypotheek is een hypothecaire lening die is gekoppeld aan beleggingen op effecten (aandelen en dergelijke)
Beneficiaire aanvaarding
beneficiair aanvaarden is een manier van aanvaarden van de erfenis van een overledene. Bij beneficiair aanvaarden (ook wel genoemd: aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving) aanvaardt u de erfenis waarbij alle schuldeisers van de erflater naar rato uit de bezittingen van de erflater worden betaald. Hiermee voorkomt men dat men uit eigen middellen het tekort moet bijbetalen
Bloedverwanten
bloedverwant zijn naar beneden je kinderen of kleinkinderen. Omhoog zijn het je ouders en grootouders. Opzij zijn het je broers en zussen. Dat zijn allemaal mensen die een gezamenlijke `stamvader en/of stammoeder` hebben.
Bloot eigendom
blote eigendom. Het eigendom van een goed, `ontbloot` van het vruchtgebruik . Als je bijvoorbeeld over de blote eigendom van een huis beschikt, dan mag je er niet in wonen en mag je het niet verhuren. Je hebt immers geen recht op gebruik (wonen) of vruchten (huurinkomsten) van de woning
Boedelkosten
boedelkosten zijn de kosten die uit de erfenis worden betaald vóór de erfenis wordt verdeeld. Het zijn om te beginnen de kosten van de uitvaart (begrafenis, crematie en dergelijke). Het zijn ook de kosten die worden gemaakt om de boedel te verdelen. Bijvoorbeeld de kosten van een executeur horen bij de boedelkosten
 
Centraal Testamenten Register
het Centraal Testamentenregister (CTR) is in Nederland een landelijk register waarin wordt bijgehouden door wie, wanneer en bij welke notaris een testament of testamenten zijn opgemaakt
 
Echtscheidingsconvenant
echtscheidingsconvenant is een overeenkomst tussen 2 (aanstaande) ex echtgenoten/partners die wensen te scheiden, waarbij financiële regelingen worden getroffen en waarbij wordt afgesproken bij wie de kinderen zullen blijven, hoe het bezoek van en aan de kinderen wordt geregeld.
Eigendomsakte
Een eigendomsakte is een gewaarmerkt afschrift van de leveringsakte. De eigendomsakte wordt ook wel de overdrachtsakte genoemd. De notaris kan aan u de eigendomsakte verstrekken.
Eigendomsoverdracht
eigendomsoverdracht is de overdracht van het eigendom van de onroerende zaak bij de notaris via een notariële akte en inschrijving daarvan op het kadaster
Erfdienstbaarheid
erfdienstbaarheid is een zakelijk recht waarmee iemand als natuurlijk persoon het recht wordt gegeven om gebruik te maken van andermans grond. Bij erfdienstbaarheid wordt een stuk grond (het erf) belast voor gebruik van de eigenaar van een aangrenzend stuk grond
Erflater
een erflater is een overleden persoon die enig bezit als erfenis nalaat aan erfgenamen
Erfpacht
erfpacht is een zakelijk recht, een vorm van pacht waarbij de pacht niet eindigt als de verpachter sterft (of de pacht opzegt). De erfpachter heeft in economische zin een positie die nagenoeg gelijk is aan de positie van de eigenaar.
Erfstelling
een erfstelling is een bepaling in een testament. Hiermee benoem je iemand tot erfgenaam. Soms hoeft dat niet in een testament omdat iemand volgens de wet al erfgenaam is. Als je iemand die niet als erfgenaam in de wet genoemd is wilt laten erven, moet dat in een testament
Executeur testementair
een executeur (in Nederland voorheen executeur-testamentair, in België vereffenaar) is degene, die het testament van een erflater ten uitvoer brengt, nadat deze is overleden. Dit kan een notaris zijn, maar ook een andere door de overledene daartoe aangewezen persoon
 
Gemeenschap van goederen (voor 01-01-2018)
Gemeenschap van goederen houdt in dat het vermogen van beide huwelijkspartners samenvloeit tot één vermogen, behalve als er huwelijkse voorwaarden zijn gemaakt
 
Holografisch testament
een holografisch testament is een door de erflater zelf geschreven testament
Huwelijkse voorwaarden
met huwelijkse voorwaarden wordt bedoeld een overeenkomst tussen echtgenoten, waarin het recht op huwelijksvermogen (bezit en inkomen) van beiden wordt geregeld.
Hypotheekakte
bij het afsluiten van een hypotheek wordt er door een notaris een hypotheekakte opgesteld. In deze hypotheekakte staan alle rechten en plichten van de hypotheekgever (de koper) en de hypotheeknemer (de verstrekker van de lening).
Hypotheekregister
openbaar, voor iedereen toegankelijk register bij het Kadaster waarin hypotheken worden ingeschreven
 
Ik Opa testament
het ik-opa-testament of ik-oma-testament is een testament waarbij de grootouder een deel van zijn of haar vermogen nalaat aan de kleinkinderen in de vorm van een legaat en de rest van vermogen nalaat aan de kinderen
 
Langstlevende testament
een testament waarbij voor de langstlevende echtgenoot of (geregistreerd) partner een voorziening wordt getroffen om hem/haar verzorgd achter te laten
Legalisatie
legalisatie is een procedure om officiële documenten bruikbaar te maken in andere landen dan het land van afgifte. Autoriteiten in het ene land weten dan zeker dat het document uit een ander land officieel en legaal is
Levenhypotheek
een levenhypotheek is een hypotheekvorm waarbij tijdens de looptijd niet wordt afgelost, maar waarbij aflossing plaatsvindt door middel van een levensverzekering die aan de hypotheek is verbonden. De verzekering keert uit aan het einde vande looptijd of bij eerder overlijden (gemengd)
Leveringsakte
de leveringsakte is de akte die ervoor zorgt dat de eigendom overgaat. Deze moet door een notaris worden opgemaakt en door de verkoper, de koper en de notaris worden ondertekend
Lineaire Hypotheek
een lineaire hypotheek is een hypotheekvorm waarbij je maandelijkse lasten na verloop van tijd dalen. Dat komt omdat de hypotheeklasten van een lineaire hypotheek bestaan uit een vast deel aflossing en een deel rente. Het aflossingsgedeelte blijft de gehele looptijd hetzelfde
 
Notariaat
het notariaat is een ander woord voor de notarispraktijk of het ambt van de notaris
Notaris
een notaris is een persoon die afspraken tussen mensen wettelijk vastlegt. Een notaris is een openbaar ambtenaar die door de overheid onder meer bevoegd is verklaard om bepaalde officiële stukken op te maken. Een notaris is bijvoorbeeld bevoegd om hypotheken en testamenten op te maken
 
Spaarhypotheek
de spaarhypotheek is een hypotheeklening met een verzekering, bestaande uit een overlijdensrisicodeel en een spaardeel. Er wordt maandelijks premie betaald voor de verzekering, maar de hypotheekaflossing gebeurt pas ten einde van de looptijd
 
Testament
een testament is een meestal door een notaris opgestelde akte, waarin iemand regelt wat er na zijn/haar dood met zijn/haar nalatenschap gebeurt
 
Verblijvingsbeding
een verblijvingsbeding (ook wel verblijvensbeding) is meestal een bepaling in een samenlevingsovereenkomst. Woon je samen zonder kinderen dan wordt doorgaans een verblijvingsbeding overeengekomen. Een verblijvingsbeding is een – meestal in een notarieel samenlevingscontract – vastgelegde clausule tussen jou en je partner
Verklaring van erfrecht
een verklaring van erfrecht is een notariële akte waarin een notaris feiten vermeldt naar aanleiding van het overlijden van iemand
Verwerpen
afwijzen (bijvoorbeeld bij een erfenis: je neemt (verwerpt) de erfenis niet aan
Vruchtgebruik testament
vruchtgebruik is een recht om gebruik te maken van goederen die niet je eigendom zijn. In een vruchtgebruik-testament is geregeld dat de kinderen eigenaar worden van hun deel van de erfenis (bijvoorbeeld het huis), maar dat de partner (de langstlevende) het mag blijven gebruiken
 
Zuiver Aanvaarden
als de erfenis aanvaard wordt (met alle daaraan verbonden rechten en plichten), ongeacht of het saldo positief of negatief is
Schuiven naar boven
Call Now Button